fbpx

PIVKA.KRAS.PRESIHA

PIVKA.KRAS.PRESIHA2024-03-25T14:43:32+01:00

Namen projekta

Ohranjanje ekstenzivne kmetijske krajine v Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera.

Cilji

Cilj projekta je usmerjen v ohranjanje oziroma izboljšanje stanja varovanih habitatnih tipov in vrst, ki so prisotni na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera. Aktivnosti so usmerjene v ohranjanje oziroma izboljšanje stanja habitatnega tipa presihajoča jezera (mokrotni travniki) in vzhodna submediteranska suha travišča. Še posebej pomembne vrste so strašničin mravljiščar in travniški postavnež (metulji), hribski škrjanec in pisana penica (ptiči), veliki pupek (dvoživke) in mali podkovnjak (netopirji).

S projektnimi aktivnostmi želimo spodbujati kmetijske prakse, ki so pomembne za ohranjanje ekstenzivne kulturne krajine, ter vzpostaviti  primerno upravljanje najpomembnejših območij z vidika ohranjanja narave. Z načinom kmetovanja, ki varuje na primer metulja travniškega postavneža ali velikega pupka, ne varujemo le-teh dveh vrst, pač pa zagotavljamo primeren življenjski prostor še številnim drugim bitjem in tako biotsko pestrost tega območja ohranjamo zanamcem.Z izvajanjem projektnih aktivnosti želimo reševati tudi probleme naše lokalne skupnosti, ki so povezani z ohranjanjem narave. V okviru projekta bomo sanirali eno najbolj onesnaženih jam v Sloveniji, Ravnico pri Jurščah, in s tem zavarovali podtalnico oziroma pitno vodo.

Krajinski park Pivška presihajoča jezera in Ekomuzej postajata vse bolj obiskani točki Primorsko-notranjske regije, zato bomo del denarja namenili infrastrukturi za obiskovalce. Obnovili, uredili in označili bomo poti med jezeri, v skupni dolžini 60 kilometrov, ter obnovili Napoleonov most, ki je del naše kulturne dediščine. Za naravi in ljudem bolj prijazno obiskovanje krajinskega parka bomo uredili tri vstopne točke. V Ekomuzeju bomo posodobili obstoječo razstavo, v novozgrajenem delu pa bomo našo vstopno točko v Krajinski park še obogatili.

Uspešna kandidatura Krajinskega parka je dokaz, da je varstvo narave pomembna razvojna vsebina vsake lokalne skupnosti. Z dobrim sodelovanjem med strokovnimi institucijami na državni ravni in lokalno skupnostjo, so zastavljeni cilji na področju ohranjanja narave in upravljanja območij Nature 2000 lažje dosegljivi. Zavarovana območja, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti, na ta način še dodatno pridobivajo na pomenu.

Projektno območje

Območje Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera, prioritetna območja posameznih vrst in habitatnih tipov.

Financiranje

Projekt Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera (PIVKA.KRAS.PRESIHA) je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu tematskega cilja 6, prednostne osi 6: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Vrednost projekta znaša 3,06 milijona evrov, sofinanciran bo v vrednosti 2,9 milijona evrov. Od tega bo 80 odstotkov sredstev prispevala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa Republika Slovenija.

Občina Pivka – vodilni partner

Tadej Kogovšek

Koordinator projekta, krčenje zarasti, upravljanje kmetijskih površin, vodenje projekta

Nina Doles

Biološke vsebine, krčenje zarasti, upravljanje kmetijskih površin

Erika Kovačič

Vodenje nadgradnje interpretacije v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer

Eva Šabec Korbar

Komunikacijske aktivnosti, netopirji, dvoživke, ureditev vstopnih točk, urejanje poti

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Majda Godina

Kristina Zalar Sterle

Dragica Marković

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Oddelek za biodiverziteto (FAMNIT)

Peter Glasnović

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave Območna enota Nova Gorica

Polona Vadnjal

Aktualno

Najnovejše novice in novosti iz projekta PIVKA.KRAS.PRESIHA

Fotografije s terena

Go to Top