Reka Pivka

 • Reka Pivka izvira v kraški kotanji Pivšce pri Zagorju, kjer je več kraških izvirov, glavni pa je izvir Pivščica. Na tem izviru je obzidan jašek, ki je služil kot krajevni vir pitne vode do izgradnje vodovoda iz črpališča v Malnih.

 • Izraz pivka je sinonim za požiralnik, ki pije vodo, malo jezerce, ki počasi odteka, ali za senožeti pri Zagorju, kjer votlikava tla popijejo vodo in čez katere poteka rečna struga.
 • Reko Pivko vidimo počasi vijugati skozi pokrajino, ko se v času visokih voda pojavi njen površinski tok, sicer je njena struga suha. Ustvarila je svetovno znano Postojnsko jamo.
 • Reka Pivka po 26 km ponikne v Postojnsko jamo, ki je eden daljših jamskih sistemov v Sloveniji in naša najbolj obiskana turistična jama.
 • Površinske vode se z Zgornje Pivke stekajo v dve morji – z reko Pivko v Črno morje in z reko Reko v Jadransko morje, prav tako tudi podzemne vode.

Pivška jezera

 • Palško jezero je največje izmed Pivških jezer. Ko se dodobra napolni je veliko za 300 nogometnih igrišč. Palško jezero je ob srednjem vodostaju po velikosti primerljivo z Blejskim jezerom, ob izjemno velikih ojezeritvah pa meri skoraj dvakrat več.

 • Petelinjsko jezero se obdrži najdlje. Voda v njem obstane do 9 mesecev, kar je bilo zabeleženo v letu 2014, ko sta se pojavili kar dve izjemno veliki ojezeritvi.

 • V Pivških presihajočih jezerih ne živijo ribe, saj jezera pogosto presahnejo. V dveh izmed jezer pa živi mali rakec, kraški škrgonožec.

Krajinski park Pivška presihajoča jezera

 • Občina Pivka ima največ jezer v Sloveniji, ki pa jih največkrat sploh ni. Jezera so namreč presihajoča.
 • V občini Pivka leži večina Pivških jezer (11 od 17), ki so dala ime Krajinskemu parku Pivška presihajoča jezera. Krajinski park sicer obsega Zgornjo Pivko in Javornike znotraj občine. Izven krajinskega parka ostaja pet jezer na območju občine Ilirska Bistrica in eno jezero na območju občine Postojna. Občinska meja in s tem tudi meja krajinskega parka poteka ravno po kotanji Kljunovega ribnika; višji del kotanje, imenovan Mali dol spada v občino Ilirska Bistrica.
 • Krajinski park Pivška presihajoča jezera meji na vzhodu na Notranjski regijski park na območju občine Cerknica, ki skupaj pripadata porečju kraške Ljubljanice. Na zahodni strani pa krajinski park sledi meji območja Natura 2000, kjer sega čez Taborski greben v vznožju Košanske doline in Brkinov, ki je že del vplivnega območja Regijskega parka Škocjanske jame (porečje Reke).
 • V Krajinskem parku Pivških presihajočih jezer je bilo ob ustanovitvi parka 117 naravnih vrednot.
 • Izmed 17-ih Pivških jezer jih ima 14 status naravne vrednote, od katerih sta Palško in Petelinjsko jezero naravni vrednoti državnega pomena.

Endemiti na Pivškem

 • Endemit, rakec kraški škrgonožec (Chirocephalus croaticus), živi samo v Petelinjskem jezeru z okolico in nikjer drugje na svetu.
 • Človeška ribica ali proteus (Proteus anguinus) ima naravne sovražnike le na izvirkih, kjer jo lahko plenijo velike ribe. Ta vrsta je v podzemeljskih vodah na vrhu prehranjevalne verige in jo ogroža predvsem onesnaževanje rek ponikalnic.

Dediščina na Pivškem

 • Na reki Pivki je včasih delovalo 13 mlinov in žag.
 • Kotanji Palškega in Petelinjskega jezera sta bili vojaška poligona, ki ju je uporabljala tudi Jugoslovanska ljudska armada. Dno kotanje Petelinjskega jezera je preoblikovano z večjimi in manjšimi luknjami od granat ter večjim jarkom in več manjšimi jarki, dno kotanje Palškega jezera pa so sanirali.
 • Na širšem območju presihajočih Pivških jezer je registriranih in raziskanih približno 90 jam. Nekatere med njimi so nudile zavetišče kamenodobnemu človeku (npr. Parska globina, Betalov spodmol, Otoška jama, Jama v Lozi idr.).

Dogajanje v živo s Petelinjskega jezera, vse dni v letu!

Spremljaj dogajanje z dežele v živo in na daljavo

Vas zanima pojavljanje, trajanje in obseg ojezeritev čez celo leto? Oglejte si satelistke posnetke na Sentiel Hub EO Browser, ki se osvežujejo vsakih 5 dni.