PREDSTAVITVENI FILM

VIDEO VSEBINE

Pivška jezera povezujejo – video vsebine
Povezave do video vsebin s predavanj Pivška jezera, ki jih je v zimskem času v sodelovanju z Društvom Drobnovratnik organizirala Občina Pivka:

1. Predavanje: Pivška presihajoča jezera – mag. Špela Habič

2. Predavanje: Živi svet Pivških presihajočih jezer – mag. Slavko Polak

3. Predavanje: Primer dobre prakse varovanja narave in trajnostnega razvoja – direktor centra Rinka Marko Slapnik, Solčavsko

4. Predavanje: Volkovi iz slovenskih gozdov – dr. Miha Krofel

5. Predavanje: Kako se pretakajo vode iz doline Pivke in kakšno vodo pijemo? – dr. Janja Kogovšek

6. Predavanje:  Kmetijstvo na Pivškem kot ponudnik domače hrane in skrbnik pestre kmetijske krajine – mag. Hrvoje T. Oršanič in Adrijan Černelč, Kozjanski park: Izkušnje s področja kmetijstva, zlasti sadjarstva, v Kozjanskem regijskem parku; Majda Godina in Darja Zadnik, Kmetijska svetovalna služba KGZS-GO: Stanje kmetijstva na Pivškem ter priložnosti kmetijstva v naslednjem programskem obdobju; Dragica Bratanič, RRA Notranjsko-kraške regije: Možnosti uporabe znamke Zeleni kras za kmetijske proizvode; Lisa Pedersen Pavšič iz Trnja: Trgovina z domačimi izdelki in pridelki

7. Predavanje: Varstvo narave in razvojne priložnosti v krajinskem parku – Dušica Kunaver in dr. Andrej Sovinc

8. Zgodovina Javorniških gozdov, mag. Špela Koblar Habič

9. Zgodbe v turizmu z gozdno tematiko, Dušica Kunaver

10. Re-design doživetij na Zelenem krasu

11. Turizem in narava – je sožitje mogoče?

12. Gastronomija 2021

POLJUDNOZNANSTVENE VSEBINE

Tina Kirn se že veliko let ukvarja z raziskovanjem in proučevanjem Pivških presihajočih jezer. Spodaj je zbrala zanimiva vprašanja s fotografijami in odgovori. Vabljeni k spoznavanju Pivških presihajočih jezer.

RAZISKOVALNA DELA

Tina Kirn, Naravovarstvena izhodišča za varovanje Pivških presihajočih jezer, magistrsko delo, 2016 (27,700 KB)
Tanja Vasilevska, Kulturna krajina presihajočih jezer kot bodoči krajinski park, diplomsko delo, 2007 (2,400 KB)
Študentje 2. letnika magistrskega študija krajinske arhitekture so pri predmetu Tipologija, upravljanje in varstvo kulturne krajine, pod vodstvom prof. dr. Mojce Golobič in asist. dr. Nadje Penko Seidl, obravnavali območje Pivških presihajočih jezer in izdelali usmeritve za upravljanje in varstvo kulturne krajine.(10,400 KB)
Tina Belej, Morfološka variabilnost endemičnega kraškega škrgonožca Chirocephalus Croaticus (Crustocea, Anostraca), zaključna naloga, 2019

FOTOGRAFIJE

Fotografije so prispevali:

 • Alenka Mihorič
 • Bojana Fajdiga
 • Branko Česnik
 • Erika Kovačič
 • Eva Pavlovič
 • Jana Laganis
 • Marjan Krebelj
 • Martina Lužnik
 • Nina Doles
 • Peter Truskinger
 • Petra Draškovič Pelc
 • Polona Vadnjal
 • Slavko Polak
 • Tadej Kogovšek
 • Uroš Stepišnik
 • Urška Šantelj

DOKUMENTI O USTANOVITVI

ODLOK O KRAJINSKEM PARKU PIVŠKA PRESIHAJOČA JEZERA
ODLOK O KRAJINSKEM PARKU PIVŠKA PRESIHAJOČA JEZERA – NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
STROKOVNE PODLAGE ZA ZAVAROVANJE PRESIHAJOČIH JEZER ZGORNJE PIVKE IN JAVORNIKOV

Strokovne podlage je izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave Območne enote Nova Gorica, izdane aprila 2013.
Nosilka naloge je Anica Cernati Gregori, prof. geogr. in zgod., naravovarstvena svetnica, in vodja OE Nova Gorica Mirjam Gorkič, univ.dipl. biol. in visoka naravovarstvene svetnica.