Vizitka parka

Osebna izkaznica Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera
Površina: 140 km2
Leto ustanovitve: 2014
Ustanovitelj: Občina Pivka
Upravljavec: Zavod za turizem Pivka
Kontakt: info@pivskajezera.si

Ustanovitev in upravljanje Krajinskega parka

Osnovni namen ustanovitve Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera in s tem zavarovanja območja je ohranjanje naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti ter populacij ogroženih in mednarodno varovanih prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov.

Na območju Krajinskega parka se namen zavarovanja dosega z ohranjanjem ekstenzivne kulturne krajine, prepletom mokrotnih in suhih travnikov ter mejic ter s primernim upravljanjem Pivških presihajočih jezer ter ohranjenih gozdov.

Upravljanje Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera

Upravljavec Krajinskega parka je  Zavod za turizem Pivka. Skupaj s prebivalci, lastniki zemljišč in vaškimi skupnostmi ter drugimi deležniki na območju parka usmerjamo dejavnosti v parku. Upravljavec spodbuja dejavnosti, ki podpirajo ohranjanje ali izboljšanje stanja narave in za park značilne mozaične krajine ter hkrati omogočajo razvoj lokalne skupnosti. Krajinski park pri delu sodeluje z drugimi strokovnimi službami, ki delujejo na območju. Posebno pozornost posvečamo naravovarstveno najvrednejšim delom območja, ki so v Odloku o zavarovanju KP PPJ opredeljena kot varstveno območje jezer.

Pravna izhodišča za zavarovanje in upravljanje

Krajinski park Pivška presihajoča jezera je bil ustanovljen z sprejetjem Odloka o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera. Odlok je leta 2014 sprejel Občinski svet Občine Pivka (Uradni list RS, št. 43/2014) in temelji na podlagi prvega, četrtega in petega odstavka 49. člena  Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20).

Odlok je pripravljen na podlagi Strokovnih podlag za zavarovanje presihajočih jezer Zgornje Pivke in Javornikov v občini Pivka, ki jih je leta 2013 pripravil Zavod RS za varstvo narave OE Nova Gorica. Natančneje je opredeljeno območje zavarovanja, glavne značilnosti, naravovarstveni statusi in dejavniki ogrožanja. Definirana so tudi pravila ravnanja, iz katerega so izpeljane razvojne usmeritve in režimi v Odloku. Odlok je bil spremenjen v letu 2018 in 2019 (Uradni list RS 43/2014, 48/2018, 70/19). Vsebina sprememb je vezana na spremembo upravljavca, ki je po spremembi režijski obrat Občine Pivka.

Ne želite zamuditi zanimivih dogodkov in novosti iz dežele Pivških
presihajočih jezer?

Prijavite se na e-novice.