JAVNI POZIV – ZA IZVAJANJE KOŠNJE NA ZASEBNIH ZEMLJIŠČIH NA OBMOČJU PRESIHAJOČIH JEZER

V projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA Občina Pivka vabi zainteresirane vlagatelje k oddaji vloge za pogodbeno določeno gospodarjenje z zasebnimi zemljišči znotraj cone habitatnega tipa HT 3180 Presihajoča jezera, ki se istočasno nahajajo tudi znotraj varstvene cone jezer Krajinskega parka Pivških presihajočih jezer.

Aktivnosti v okviru pogodbe obsegajo košnjo travnikov z odstranjevanjem zarasti. Z izvajanjem omenjene aktivnosti nameravamo ohraniti mokrotne travnike na območju Pivških presihajočih jezer. Istočasno se bo s tem ohranjalo varstvene cilje za evropsko pomembne vrste na območju Nature 2000 Javorniki-Snežnik  in Snežnik-Pivka (ptici pisano penico in hribskega škrjanca ter metulja travniškega postavneža).

S sklenitvijo pogodb o varstvu, v katerih bo določen način upravljanja zasebnih zemljišč, nameravamo vzpostaviti ciljne površine za izboljšanje zadevnega habitatnega tipa in vrst ter zagotoviti njihovo primerno upravljanje.

Rok za oddajo vloge je 01. 04. 2022.

Za sodelovanje v javnem pozivu je potrebno oddati v celoti izpolnjeno Prilogo 6 – “Vloga na javni poziv”. 

Gradivo javnega poziva je dostopno tudi na občini Pivka in na kmetijski svetovalni službi KGZ Nova Gorica – izpostava Postojna.

Dodatne informacije o javnem pozivu dobite na Občini Pivka, na telefonski številki 05 72 10 100 pri Tadeju Kogovšku (elektronski naslov: tadej.kogovsek@pivka.si) ali pri Nini Doles (nina.doles@pivka.si).

Celotna dokumentacija s prilogami:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

košnja na jezerih