Dolgoročni rezultati projekta, h katerim bomo stremeli:

  • ohranjanje primernih kmetijskih praks na območju, spodbujanje ekološkega kmetovanja in razvoj dodane vrednosti izdelkov, spodbujanje kmetijskih praks, ki so ugodne za varstvo okolja oziroma narave,

  • boljše vključevanje lastnikov in upravljavcev kmetijskih zemljišč ter njihovih potreb v kmetijsko politiko,

  • boljše razumevanje in sodelovanje strokovnih služb na področju kmetijstva in varstva narave ter iskanje sinergij pri izvajanju primernih kmetijskih praks,

  • izkušnje na področju izvajanja prilagojenih kmetijskih praks tudi za bolj ciljno usmerjanje kmetijskih subvencij, boljše izkoriščanje evropskih sredstev na področju kmetijstva in varstva narave,

  • oblikovanje ciljev in ukrepov za nadaljnje delo Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera (načrt upravljanja),

  • ozaveščanje lastnikov in upravljavcev zemljišč in lokalnega prebivalstva,

  • ozaveščanje in usmerjanje obiskovalcev, osnovna infrastruktura za razvoj turističnih ponudnikov