JAVNI POZIV – ZA IZVAJANJE SKRBNIŠKIH VARSTEV NA ZEMLJIŠČIH OBČINE PIVKA ZNOTRAJ CONE KVALIFIKACIJSKE VRSTE STRAŠNIČIN MRAVLJIŠČAR

V projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA Občina Pivka vabi zainteresirane vlagatelje k oddaji vloge za pogodbeno določeno gospodarjenje z zemljišči Občine Pivka znotraj cone kvalifikacijske vrste strašničin mravljiščar, ki se istočasno nahajajo v Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera.

Z izvajanjem zgoraj omenjene aktivnosti nameravamo ohraniti mokrotne travnike na površinah, ki so manj primerne za kmetijsko rabo. Istočasno se bo s tem ohranjalo lastnosti območij, zaradi katerih so določeni za naravne vrednote ter zasledovalo varstvene cilje za kvalifikacijske habitatne tipe in vrste na območju Nature 2000 Javorniki-Snežnik in Snežnik-Pivka (presihajoča jezera, nižinski ekstenzivno gojeni travniki).

S sklenitvijo pogodb o skrbništvu, v katerih bo določen način upravljanja zemljišč Občine Pivka, nameravamo vzpostaviti ciljne površine za izboljšanje zadevnih habitatnih tipov in vrst ter zagotoviti njihovo primerno upravljanje.

 

Rok za oddajo vloge je 25.9.2023.

 

Za sodelovanje v javnem pozivu je potrebno oddati v celoti izpolnjeno Prilogo 3 – “Vloga na javni poziv”.

Dodatne informacije o javnem pozivu dobite na Občini Pivka, na telefonski številki 040 868 233 pri Tadeju Kogovšku (elektronski naslov: tadej.kogovsek@pivka.si) ali pri Nini Doles (nina.doles@pivka.si).

 

Celotna dokumentacija s prilogami:

Javni poziv_skrbniška varstva-metulj

Priloga 1_Seznam zemljišč-metulj

Priloga 2_Osnutek_pogodbe-metulj

Priloga 3_Vloga na javni poziv-metulj

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.