JAVNI POZIV – ZA IZVAJANJE KRČITEV NA ZARAŠČAJOČIH POVRŠINAH NA OBMOČJU SUHIH TRAVIŠČ

V projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA Občina Pivka vabi zainteresirane vlagatelje k oddaji vloge za pogodbeno določeno čiščenje zaraščajočih površin znotraj habitatnega tipa HT 62A0 Vzhodna submediteranska suha travišča, ki se istočasno nahajajo tudi znotraj Krajinskega parka Pivških presihajočih jezer.

Aktivnosti v okviru pogodbe obsegajo odstranitev zarasti. Z izvajanjem omenjene aktivnosti nameravamo ohraniti suhe travnike. Istočasno se bo s tem ohranjalo varstvene cilje za evropsko pomembne vrste na območju Nature 2000 Javorniki-Snežnik  in Snežnik-Pivka (ptici pisano penico in hribskega škrjanca ter metulja travniškega postavneža).

Na prijavljenih zemljiščih bo Občina Pivka v sodelovanju z izbranimi  izvajalcem izvedla odstranitev zarasti.

S sklenitvijo pogodb o varstvu oziroma skrbništvu, bo Občina Pivka s prijavitelji dogovorila potek nadaljnjega upravljanja očiščenih površin (paša ali košnja).

Rok za oddajo vloge je 30. 12. 2022.

Za sodelovanje v javnem pozivu je potrebno oddati v celoti izpolnjeno Prilogo 3 – “Vloga na javni poziv”.  

Gradivo javnega poziva je dostopno tudi na občini Pivka in na kmetijski svetovalni službi KGZ Nova Gorica – izpostava Postojna.

Dodatne informacije o javnem pozivu dobite na Občini Pivka, na telefonski številki 040 868 233 pri Tadeju Kogovšku (elektronski naslov: tadej.kogovsek@pivka.si).

Celotna dokumentacija s prilogami:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.