V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so odobrili evropska sredstva za projekt Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera PIVKA.KRAS.PRESIHA.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.060.831 evrov, od tega bosta Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija prispevala 2.965.520 evrov. 

Partnerji v projektu so poleg vodilnega partnerja Občine Pivka še Zavod RS za varstvo narave, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica in Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem.

Projekt bo predvidoma zaključen 31. septembra 2023. Območje izvajanja projekta je Krajinski park Pivška presihajoča jezera.

Cilj projekta je usmerjen v ohranjanje kmetijske krajine na območju Krajinskega parka. Aktivnosti so usmerjene v ohranjanje oziroma izboljšanje stanja habitatnega tipa presihajoča jezera (mokrotni travniki) in vzhodna submediteranska suha travišča.

Tarčne vrste so strašničin mravljiščar in travniški postavnež (metulji), hribski škrjanec in pisana penica (ptiči), veliki pupek (dvoživke) in mali podkovnjak (netopirji).

Prioritetne vrste in habitatni tipi so določeni na EU ravni. Poleg tega je del sredstev namenjenih interpretaciji varstva narave in urejanju osnovne infrastrukture KP PPJ.

Zelo pomemben sklop je namenjen aktivnostim za ozaveščanje in sodelovanju s prebivalci in drugimi ključnimi deležniki (lastniki in upravljavci zemljišč). 

Neposreden aktivnosti za ohranitev ali izboljšanje stanja v naravi so:
– odkup naravovarstveno najpomembnejših kmetijskih zemljišč
– vzpostavitev primernega upravljanja (prilagojena košnja, paša)
– odstranjevanje invazivnih vrst
– odstranjevanje odpadkov iz jam, brezen
– obnova in vzpostavitev kalov
– ureditev kotišč netopirjev.

Obnovili in razširili bomo Ekomuzej v Slovenski vasi, uredili bomo tri vstopne točke v park in poti med jezeri s sanacijo Napoleonovega mostu. 

Vzpostavili bomo delovno skupino za področje trajnostnega kmetijstva. Organizirali bomo tudi informativni dan za kmete s predstavitvijo projekta, izobraževanje za kmete, vključene v projekt, izvajali pa bomo tudi splošne izobraževalne in komunikacijske dejavnosti. 

Projekt Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera je orodje in finančni vir za nadaljnje korake pri ohranjanju naše kulturne krajine in s tem identitete našega prostora. Kako ju bomo znali izkoristiti, je odvisno predvsem od nas vseh.