Občina Pivka je sredi leta 2021 skupaj s partnerji, Zavodom RS za varstvo narave, Kmetijsko gozdarskim zavodom Nova Gorica ter Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (FAMNIT), pričela izvajati projekt Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera – PIVKA.KRAS.PRESIHA. Območje izvajanja projekta oziroma naravovarstvenih ukrepov obsega negozdni del Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera, ki ga upravlja v letu 2021 ustanovljen Zavod za turizem Pivka.

V izvajanje projektnih aktivnosti želimo v čim večji meri vključevati različne deležnike, lastnike in upravljavce kmetijskih zemljišč, strokovnjake za posamezne vrste in druge. Cilj projekta je namreč usmerjen tudi v ohranjanje kmetijske krajine na območju krajinskega parka, kar lahko dosežemo le s skupnimi močmi.

Projekt smo načrtovali podrobneje predstaviti prebivalcem parka v živo, s predstavitvami po vaseh. Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni Covid-19 pa smo se odločili, da projekt predstavimo v obliki video predstavitve projekta, ki je dostopna na spletni strani občine in krajinskega parka ter Youtube kanalu Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera.

 

Kaj vse bomo počeli v dvoletnem projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA?

Naše aktivnosti so usmerjene v ohranjanje oziroma izboljšanje stanja izbranih vrst in habitatov na območju Nature 2000. Z izvedbo načrtovanih naravovarstvenih ukrepov bomo izboljšali stanje življenjskega okolja (habitatnih tipov) presihajoča jezera (mokrotni travniki) in vzhodna submediteranska suha travišča ter nekaterih evropsko pomembnih vrst – metuljev strašničinega mravljiščarja in travniškega postavneža, ptic hribskega škrjanca in pisane penice, dvoživke velikega pupka in netopirja malega podkovnjaka.

V projektu odkupujemo naravovarstveno pomembna zemljišča na območju presihajočih jezer, suhih travišč in mokrotnih travnikov, ki so življenjski prostor metulja strašničinega mravljiščarja. S pomočjo strokovnjakov v partnerskih organizacijah bomo opredelili nadaljnjo ustrezno rabo teh površin. Zemljišča bomo upravljali s pomočjo lastnikov in upravljavcev zemljišč, ki jih bomo z javnim pozivom povabili k sodelovanju. V projektu bomo čistili dve onesnaženi jami, Matijevo jamo in udornico Ravnica, kar bo prispevalo k varovanju šibkega kraškega vodonosnika.

Del sredstev je namenjenih interpretaciji varstva narave in urejanju osnovne infrastrukture za usmerjanje obiskovalcev v Krajinskem parku. Pomemben sklop aktivnosti pa je namenjen aktivnostim za ozaveščanje in sodelovanju s prebivalci ter drugimi ključnimi deležniki (lastniki in upravljavci zemljišč).

Več podrobnosti o projektu in prihajajočih aktivnostih predstavljamo v priloženem posnetku.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo člani ekipe projekta PIVKA.KRAS.PRESIHA na Občini Pivka, Tadej Kogovšek, Nina Doles in Eva Šabec Korbar; ter članici projektne ekipe s Kmetijsko gozdarskega Zavoda Nova Gorica območna enota Postojna, Majda Godina in Kristina Zalar Sterle.

Pišite nam na el. naslov obcina@pivka.si ali nas pokličite na tel. št. 05 720 10 100.

Projekt Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera PIVKA.KRAS.PRESIHA je orodje in finančni vir za nadaljnje korake pri ohranjanju naše kulturne krajine in s tem identitete našega prostora.