Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija je skupaj s partnerji, Občino Pivka, Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (FAMNIT), Veterinarsko fakulteto Univerze v Ljubljani ter Norveškim inštitutom za raziskovanje narave, letos maja pričel izvajati dvoletni projekt Obnova mreže mokrišč in travišč, pomembnih za Natura 2000 in druge zavarovane vrste in habitatne tipe v Biosfernem območju Kras in porečje Reke ter Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera – ReNature. 

1.196.385,00 € vreden projekt, v katerem bodo projektni partnerji obnovili 45 ha travnikov in visokodebelnih sadovnjakov ter 8 kalov in velban studenec na območju Brkinov, Vremščice in Košanske doline, sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP 2014 -2021 ter Republika Slovenija. Projekt se izvaja v okviru programa blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, v sklopu Izboljšano upravljanje ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb – Boljša usposobljenost za upravljanje ekosistemov.

S projektnimi aktivnostmi bomo izboljšali stanje suhih kraških travnikov in mokriščnih ekosistemov ter nekaterih evropsko pomembnih vrst in območij Nature 2000

Travniški in mokriščni ekosistemi so zelo učinkoviti zbiralniki ogljika in življenjski prostor evropsko pomembnih živalskih in rastlinskih vrst Nature 2000. Zaradi podnebnih sprememb (suša, izhlapevanje, erozija, razpoke, poškodbe ruše….) in spremenjene rabe ter vnašanja invazivnih tujerodnih vrst rastlin in živali jih zelo hitro izgubljamo. Z njihovo obnovo bomo v projektu ReNature prispevali k blaženju podnebne krize in krize biotske raznovrstnosti.

V projektu bo Veterinarska fakulteta v sodelovanju z Agrarno skupnostjo Gabrče na območju Vremščice obnovila več 10 ha travnikov. Travniške površine bo obnavljala tudi Občina Pivka na več območjih v Košanski dolini ter uvajala sadnjo visokodebelnih sadovnjakov. Na širšem območju Brkinov bo vodilni partner projekta, Javni zavod Park Škocjanske jame obnovil 8 kalov in velban studenec, vkopan in obokan izvir, ki je značilen za Brkine.

Travniški in mokriščni ekosistemi opravljajo različne funkcije, ki so pomembne za življenje različnih rastlinskih in živalskih vrst, in človekovih dejavnosti. Strokovnjaki s področja biologije, ekologije in varstva narave iz Univerze na Primorskem in Norveškega inštituta za raziskovanje narave bodo v projektu kartirali in popisali ekosistemske storitve (koristi človeka od lokalne krajine in narave), ki nam jih nudijo omenjeni ekosistemi.

Projektni partnerji bodo do spomladi 2024 izvedli več ozaveščevalnih in izobraževalnih aktivnosti ter dogodkov o potrebah po prilagajanju podnebnim spremembam, pomenu posameznih vrst in življenjskih okolij, za lokalno prebivalstvo, lastnike zemljišč, strokovnjake in druge deležnike.

Uvodni dogodek je bil namenjen pregledu projektnega območja in organizaciji projektnega dela.

Med 12. in 15. septembrom 2022 so se projektni partnerji družili na uvodnem delovnem srečanju na območju Škocjanskih jam. Dogodek je bil namenjen spoznavanju projektnih partnerjev, ogledu projektnih območij in organizaciji dela. Projektni partnerji so spoznali širše območje Brkinov, doline reke Reke, Košanske doline in Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera in se seznanili z naravnimi in kulturnimi značilnostmi območja, kmetijsko rabo in izzivi, ki jih prinašajo podnebne spremembe.

Sodelovanje v projektu partnerjem prinaša novo znanje in izmenjavo izkušenj s področja obnove traviščnih in mokriščnih ekosistemov tako doma kot v tujini ter priložnosti za nove raziskave o učinkih ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe.

Obnova mreže mokrišč in travišč, pomembnih za Natura 2000 in druge zavarovane vrste in habitatne tipe v Biosfernem območju Kras in porečje Reke ter Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera je orodje in finančni vir za nadaljnje korake pri ohranjanju naše kulturne krajine in s tem identitete našega prostora.

ReNature