V torek, 19. maja 2015 so se v Parku vojaške zgodovine Pivka srečali kmetje iz občin Pivka, Postojna in Ilirska Bistrica, združeni v delovno skupino.

Kmetje so obravnavali zlasti težave, ki jih povzroča nova Uredba o shemi neposrednih plačil. Najbolj problematični sta zelena komponenta, ki prepoveduje kmetom, da travnike preorjejo v njive in KOPOP ukrepi za travnike ter ekstenzivno živinorejo.

Obravnavali so tudi aktualno problematiko v Pivki, to je potek plinovoda čez Krajinski park Pivška presihajoča jezera. Kot ugotavljajo, je za območje značilno nizko nadkritje zemljine, v času gradnje in po njej bo orna zemlja uničena, za kraški svet to pomeni izničenje obdelovalnih površin že v času gradnje, saj je obdelovalnih površin že sedaj malo.

Prisotni kmetje so bili enotnega mnenja in so sprejeli sklep, da je gradnja plinovoda bistveno večji poseg v prostor kot preorane njive in temu močno nasprotujejo. Tudi o tem bodo v prihodnjih dneh seznanili vlado.