V zadnjih desetletjih se je z odsotnostjo aktivne rabe travnikov in pašnikov povečal obseg zaraščajočih in gozdnih površin na območju Občine Pivka. Zaradi zmanjševanja površin travnikov, ki jih varujemo v sklopu Nature 2000, je bilo zaraščanje prepoznano tudi kot naravovarstveni problem.

V projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA bomo v prihodnjih tednih (predviden zaključek del do 1. marca 2023) izvajali krčitev zarasti na območju presihajočih jezer in suhih travišč. Z odstranjevanjem zarasti bomo širili površine in ohranjali habitatni tip suhi kraški travnik in mokrotni travniki na območju presihajočih jezer. S širjenjem travniških površin bomo prispevali k številčnosti različnih vrst metuljev (travniški postavnež, strašničin mravljiščar) in ptic (hribski škrjanec, kosec).

Odstranjevanje zarasti bomo izvajali s pomočjo zunanjih izvajalcev, podjetja Karso, Zaposlitveni center d.o.o. s podizvajalci in podjetja Gozdarstvo Mazi s.p.. Posamezni kmetovalci, vključeni v projektne aktivnosti, pa so se odločili, da bodo svoje površine očistili sami.

Krčenje zarasti je zaradi velikega naravovarstvenega pomena območja zahteven ukrep. Krčenje bomo izvajali v sodelovanju s projektnimi partnerji Zavodom RS za varstvo narave in Kmetijsko gozdarskim zavodom nova Gorica, pri tem pa bomo upoštevali vse strokovne usmeritve, ki so jih podale strokovne inštitucije.

Pri izvajanju krčenja zarasti se bomo trudili v čim večji meri zmanjšati vpliv na naravo. Zato bomo krčitve izvajali s kombinacijo ročnega in strojnega odstranjevanja in omejenega izvajanja mulčenja. Prav tako se bo biomasa v največji možni meri odstranila z območja. Posebno previdnost pri izvajanju del bomo namenili preventivnim ukrepom za preprečevanje vnosa invazivnih tujerodnih vrst rastlin. Med preventivnimi ukrepi izpostavljamo čiščenje strojne mehanizacije pred pričetkom del ter izobraževanje in ozaveščanje izvajalcev del o sami problematiki invazivnih vrst. V sklopu ukrepa se bo sicer puščalo posamezne grme, drevesa in mejice, saj so le te pomemben gnezditveni habitat ptic ter varno skrivališče za druge živalske vrste.

Kdor dela greši, vendar upamo, da bodo dela potekala po načrtu ter da bomo z ukrepom zaustavili zaraščanje in s tem ohranili naše prečudovite travnike.

Za strpnost in razumevanje ob izvajanju del (povečan promet, prehod mehanizacije in podobno) prosimo tudi preostale lastnike zemljišč na območju presihajočih jezer oziroma na območju izvajanja krčitev na suhih traviščih ter obiskovalce območja Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera.

Za morebitna vprašanja ali informacije o naknadni vključitvi v projektne aktivnosti se lahko obrnete na zaposlene na Občini Pivka na elektronski naslov tadej.kogovsek@pivka.si ali tel. št. 040 868 233.