V dvoletnem projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA je Občina Pivka odkupila 19 ha naravovarstveno pomembnih kmetijskih zemljišč na območju suhih kraških travnikov ali na območju habitatnega tipa Vzhodna submediteranska suha travišča (Scorzoneretalia villosae). Obseg odkupljenih zemljišč obsega 84 parcel, odkupljenih od 7 različnih lastnikov.

  • Nakup smo usmerili na naravovarstveno pomembna zemljišča, ki so pomembna za ohranjanje lastnosti suhih travnikov v krajinskem parku in so za kmetijstvo manj zanimiva.
  • Cene odkupov so bile določene na podlagi uradnih cenitev za posamezno zemljišče.
  • Večino zemljišč smo odkupili od lastnikov, ki se ne ukvarjajo več s kmetijstvom in tudi nimajo interesa po upravljanju teh zemljišč.
  • Kmetijska zemljišča so bila preko javnih pozivov oddana zainteresiranim kmetom, ki bodo v prihodnje, pod določenimi naravovarstvenimi pogoji, skrbeli za ta zemljišča, ki so prioritetno namenjena varstvu narave.

Ob zaključku izvajanja aktivnosti se zahvaljujemo lastnikom zemljišč, ki so se odločili za prodajo kmetijskih zemljišč na vzhodnih submediteranskih suhih traviščih in s tem pomembno prispevali k varstvu narave na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.