Poudarki iz razprave in zaključki okrogle mize o ogroženosti in varovanju pitne vode na območju
občin Postojna in Pivka, ki je bila v Postojni, 18. 4. 2018

Obžalujemo nepripravljenost predstavnikov Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za obrambo
in Slovenske vojske za sodelovanje na okrogli mizi in za odprto javno razpravo o aktualni problematiki,
ki je v njihovi pristojnosti. Od njihovega dela in delovanja je v veliki meri odvisna stopnja ogroženosti
vodnega vira Malni.

Pri izvajanju dejavnosti, posegih v prostor in umeščanju novih dejavnosti v prostor naj prevladata načeli
previdnosti in preventivnega delovanja na vseh nivojih in področjih v najširšem zaledju vodnega vira.

1. V zaledju vodnega zajetja Malni so najbolj tvegane in ogrožajoče dejavnosti za onesnaženje
vode:

– Vojaške dejavnosti na OSVAD Postojna;

– Izlivanje gnojevke iz gnojišč in točkovno izlivanje gnojevke v naravo ter škropljenje
kmetijskih površin ob neprimernem času oz. razmerah v naravi, ki so v nasprotju s predpisi
in dobro kmetijsko prakso;

– Komunalne odplake mimo čistilnih naprav, neposredni iztoki premalo očiščenih voda
neposredno iz čistilnih naprav v kras in razlivanje komunalnih odplak v primerih
poplavljanja ČN ob razlivanju visoki kraških voda;

– Odpadki (zlasti nevarni odpadki) v jamah in na drugih neustreznih lokacijah;

– Neustrezen in pomanjkljiv sistem zaščite pred odcejanjem vode z AC Postojna – Unec.

2. Občine (zaledje Malnov seže v občine Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica, Loška dolina in
Bloke) naj se povežejo in skupaj zahtevajo od pristojnega ministrstva da čim prej sprejme
Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov za območje Postojne in
Cerknice ali same sprejmejo ustreznejšo zaščito prostora zlasti z namenom varovanja vodnega
vira Malni (poiskati ustrezne pravne možnosti).

3. Razveljavitev Uredbe o DPN OSVAD Postojna in dopolnitev Ustave RS s 70.a členom odpirata
nove možnosti za doslednejšo obravnavo problematike varovanja okolja in ljudi pred vplivi
posegov in dejavnosti na območju OSVAD Postojna. V vseh prihodnjih aktivnostih v zvezi z DPN
bo nova možnost in obveza za dosledno spoštovanje vseh okoljskih predpisov zlasti pa
zmanjševanje tveganj za pitno vodo.

4. Za lokalno prebivalstvo in lokalne skupnosti ni sprejemljivo, da Poček postane NATO baza,
nasprotno, potrebno je okrepiti prizadevanja za ukinitev vseh okolju, pitni vodi in zdravju ljudi
nevarnih aktivnosti in končno zaprtje OSVAD Postojna.

5. Nujno je takojšnje prenehanje vseh okolju, pitni vodi in zdravju ljudi nevarnih aktivnosti z
upoštevanjem načela previdnosti zaradi preprečevanja nadaljnjih onesnaženj ter takojšen
pristop k celoviti sanaciji celotnega območja OSVAD Postojna, kjer so zaznane prisotnosti
težkih kovin in drugih onesnažil v zemljini.

6. Občine (nujno sodelovanje Postojne, Pivke in Ilirske Bistrice) bi se morale temeljito pripraviti
na pričakovane nadaljnje aktivnosti v zvezi z DPN OSVAD in pripraviti različne podlage, če je

potrebno tudi neodvisne študije, v smislu zmanjševanje negativnega okoljskega vpliva vojaških
dejavnosti na OSVAD Postojna.

7. Inšpekcijske službe (okoljska, kmetijska in medobčinska) bi morale povečati nadzor nad
dejavnostmi in posegi v zaledju Malnov tako kadrovsko kot organizacijsko in sistemsko z
namenom preprečevanja vsakršnih onesnaženj okolja na obravnavanem območju.

8. Bolj kot je onesnažena voda (mikrobiološko, fekalno, kemijsko), ki priteka v Malne, zahtevnejši
postopki in več kemičnih snovi je potrebnih za njeno čiščenje za zagotavljanje ustreznosti pitne
vode (klor, aluminij…). Zato je nujno preprečevati in zmanjševati onesnaženje v celotnem
zaledju Malnov, obenem pa skrbno izbirati in uporabljati učinkovite tehnologije čiščenja vode
s čim manjšo vsebnostjo snovi, ki bi lahko bile zdravju škodljive.

9. KOVOD naj še naprej skrbno spremlja prisotnost vseh kemičnih in mikrobioloških onesnažil v
surovi vodi in predlaga dodatne ukrepe občinam in drugim sektorjem za preprečevanje
onesnaževanja.

10. Vsak posameznik lahko s svojim ravnanjem zmanjša vpliv na okolje – plastika / odplake /
ločevanje odpadkov in skrbno ravnanje z nevarnimi odpadki /

Na okrogli mizi so sodelovali:

– dr. Mitja Prelovšek, Inštitut za raziskovanje krasa Postojna, ZRC SAZU,
– Igor Marentič, župan občine Postojna,
– Robert Smrdelj, župan občine Pivka,
– Margareta Srebotnjak Borsellino, pobudnica ustavne presoje za DPN OSVAD Postojna,
– Florijanu Poljšak, CI Naša dolina,
– Majda Godina, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica – KSS Postojna,
– Irena Sušelj Šajn, KOVOD Postojna,
– mag. Špela Habič, Društvo Drobnovratnik
– in udeleženci okrogle mize

Kras ima dolgoročen spomin in ne odpušča napak. Zato na krasu še posebej velja, da bo vse, kar
spustimo v tla ali razpršimo po površju prej ali slej prišlo v našo pitno vodo. Izkušnje nas učijo, da
lahko pride do nepopravljivih posledic in popolnega uničenja vodnega vira. Poudariti je potrebno,
da so Malni edini količinsko in kakovostno ustrezen vir pitne vode za več kot 20.000 ljudi, zato je
potrebno učinkovito varovati njegovo celotno zaledje. Uničenje tega vodnega vira zaradi katerega
koli razloga ni dopustno.

Studeno, 19. 4. 2018
Zbrala: mag. Špela Habič s sodelavci