Konec februarja smo zaključili obsežno in tehnično zahtevno čiščenje udornice Ravnica. Izvajalci so v dveh mesecih iz jame potegnili okrog 2.000 m3 odpadkov, ki so bili na lokaciji odloženi od 70. do konca 90. let prejšnjega stoletja. Med odpadki so prevladovali komunalni odpadki in pepel, ki je nastal pri gorenju smeti v udornici. V spodnjih plasteh pa je bilo največ večjih kosov železa (karoserije, motorji, bojlerji idr.).

V tokratni akciji čiščenja jame, ki je bila izvedena v sklopu projekta PIVKA.KRAS.PRESIHA,  smo presegli načrtovano količino odstranjenih odpadkov in projektna finančna sredstva namenjena čiščenju jame (načrtovanih 402.441 evrov). Z dodatnim povečanjem sredstev smo tako v projektu za čiščenje jame namenili skoraj pol milijona evrov (490.000 evrov). Z omenjenimi sredstvi smo uspeli odstraniti okoli 2/3 vseh odpadkov. V jami ostaja še približno 1.000 m3 odpadkov. Tako bo potrebno za dokončno očiščenje jame v naslednjih letih zagotoviti dodatna sredstva.

Kljub grenkemu priokusu, da je denarja zmanjkalo prej kot smeti, je bilo čiščenje Ravnice tehnično, količinsko in finančno najobsežnejše izvedeno čiščenje jame v Sloveniji do sedaj. Glede na dosegljive podatke je bilo odstranjenih več odpadkov kot iz vseh akcij čiščenja jam v Sloveniji skupaj.

Po ocenah strokovnjakov z Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU je v Sloveniji okrog 2.500 onesnaženih jam. Na predavanju ob svetovnem dnevu mokrišč je krasoslovec dr. Mitja Prelovšek z Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU povedal, da je bilo do danes očiščenih okrog 150 jam in odstranjenih skupaj okrog 1.000 m3 odpadkov. Zakaj je potrebno čistiti jame? Glavni motiv za čiščenje jam so grožnje vodnim virom in naši oskrbi s pitno vodo ter dvig naravovarstvene zavesti med jamarji in lokalnim prebivalstvom ter odločevalci.

Večina jam je sicer onesnaženih z manjšimi količinami odpadkov. Prevladujejo komunalni odpadki in mrhovina. Z akcijami čiščenja jam so jamarska društva začela v 90. letih 20. stoletja, v zadnjem desetletju pa so nekaj večjih jam očistili s sredstvi Evropske unije.

Na občini Pivka in v Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera si želimo nadaljevati delo na področju čiščenja jam, zato bo naš trud tudi v bodoče usmerjen v pridobivanje finančnih sredstev tako za dokončanje del v Ravnici, kot tudi za izvajanje podobnih akcij, s čimer bomo aktivno prispevali k varstvu podzemlja in naših voda.

Danes imamo dobro organizirano odlaganje in ločevanje odpadkov ter dostopne in urejene lokalne zbirne centre. Zato nas močno žalostijo najdene smeti, plastenke, pločevinke, gradbeni material, kosi železa, azbesta in ostali odpadki odvrženi v naravo. Ker nam je kakovost vode pomembna, izvajamo čiščenje starih grehov, iz časov ko sistem odlaganja odpadkov še ni bil vzpostavljen. Čas je, da skupaj naredimo več, in bo to ostalo preteklost.

čiščenje Ravnice