Ustavno sodišče je razsodilo, da na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera ni dovoljeno graditi novih tranzitnih energetskih, telekomunikacijskih in prometnih infrastrukturnih ureditev. S to razsodbo ustavnega sodišča se zaključuje šest let trajajoč postopek na omenjenem sodišču, aktivnosti proti graditvi plinovoda pa smo izvajali že dve leti pred tem.

Postopki v zvezi s »spornim« členom odloka, ki pravi, da na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera ni dovoljeno »graditi novih tranzitnih energetskih, telekomunikacijskih in prometnih infrastrukturnih ureditev«,  segajo v november 2014, le nekaj mesecev po ustanovitvi našega parka.  Vlada je namreč traso prenosnega plinovoda umestila na zavarovano območje Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera. Občina Pivka gradnji prenosnega plinovoda ni nasprotovala, predlagala pa je, da se plinovod umesti ob rob krajinskega parka, kjer so že umeščeni drugi infrastrukturni objekti.

Vlada je nato leta 2016 na Ustavno sodišče vložila Zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti 8. točke drugega odstavka 11. člena Odloka o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera, danes pa smo prejeli odločbo ustavnega sodišča v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti točke 8. drugega odstavka 11. člena Odloka o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera. Ustavno sodišče je odločilo, da točka v Odloku ni v neskladju z Ustavo in zakonom.

Vlada je od ustavnega sodišča pričakovala, da bo člen v odloku, ki onemogoča gradnjo prenosnega plinovoda M8 Kalce-Jelšane, odstranilo. Občina Pivka je takrat podprla cilje krajinskega parka v prizadevanju ohranjanja značilne pokrajine in varstvenih ciljev ohranjanja naravnih vrednot in biotske pestrosti, tudi izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev krajinskega parka s spodbujanjem trajnostnega razvoja, ki je skladen s krajevno tradicijo območja in v ravnovesju med varstvom narave in rabo.

območje plinovoda

Slika 1: območje trase plinovoda. 

območje krajinskega parka

Slika 2: območje Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera (foto: Marjan Krebelj).