Občina Pivka objavlja

Javne pozive za sodelovanje pri aktivnostih v sklopu projekta »Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera – PIVKA.KRAS.PRESIHA«

 

  • Odkup naravovarstveno pomembnih zemljišč na območju habitatnega tipa presihajoča jezera (https://pivka.si/objava/461500)
  • Odkup naravovarstveno pomembnih zemljišč na območju habitatnega tipa Vzhodna submediteranska suha travišča (https://pivka.si/objava/463641)
  • Odkup naravovarstveno pomembnih zemljišč za vrsto strašničin mravljiščar (https://pivka.si/objava/463017)

 

Predmet poziva je nakup kmetijskih zemljišč, na območju habitatnih tipov presihajoča jezera in vzhodna submediteranska suha travišča ter zemljišč pomembnih za vrsto strašničin mravljiščar.  Na javni poziv se lahko prijavijo lastniki oziroma v primeru solastnine vsi solastniki kmetijskih zemljišč v zgoraj omenjenih območjih, ki so zainteresirani za prodajo zemljišč. Občina Pivka bo na podlagi naravovarstvenih prioritet in uradnih cenitev odkupovala samo vseh bremen prosta zemljišča, v celotnem lastniškem deležu, ne pa posameznih deležev zemljišč. Rok za oddajo vlog je 31. maj 2021.

 

Podrobnejše informacije in razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh občine Pivka, vlagatelji jo lahko prevzamejo tudi v sprejemni pisarni Občine Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka.