JAVNI POZIV – ZA IZVAJANJE KOŠNJE NA ZEMLJIŠČIH V LASTI OBČINE PIVKA NA OBMOČJU PRESIHAJOČIH JEZER

V projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA občina Pivka vabi zainteresirane vlagatelje k oddaji vloge za pogodbeno določeno gospodarjenje z zemljišči Občine Pivka znotraj cone habitatnega tipa HT 3180 Presihajoča jezera.

Z izvajanjem zgoraj omenjene aktivnosti nameravamo ohraniti mokrotne travnike. Istočasno se bo s tem ohranjalo lastnosti območij, zaradi katerih so določeni za naravne vrednote ter zasledovalo varstvene cilje za kvalifikacijske habitatne tipe in vrste na območju Nature 2000 Javorniki-Snežnik in Snežnik-Pivka (ptici pisano penico in hribskega škrjanca, metulja strašničinega mravljiščarja in travniškega postavneža ter habitatna tipa presihajoča jezera in travniki s prevladujočo stožko).

S sklenitvijo pogodb o skrbništvu, v katerih bo določen način upravljanja zemljišč Občine Pivka, bomo vzpostavili ciljne površine za izboljšanje zgoraj omenjenih habitatnih tipov in vrst ter zagotoviti njihovo primerno upravljanje.

Rok za oddajo vloge je 01. 04. 2022.

Za sodelovanje v javnem pozivu je potrebno oddati v celoti izpolnjeno Prilogo 5 – “Vloga na javni poziv”.  

Gradivo javnega poziva je dostopno tudi na občini Pivka in na kmetijski svetovalni službi KGZ Nova Gorica – izpostava Postojna.

Dodatne informacije o javnem pozivu dobite na Občini Pivka, na telefonski številki 05 72 10 100 pri Tadeju Kogovšku (elektronski naslov: tadej.kogovsek@pivka.si) ali pri Nini Doles (nina.doles@pivka.si).

Celotna dokumentacija s prilogami:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.