JAVNI POZIV – ZA IZVAJANJE KOŠNJE NA ZEMLJIŠČIH V LASTI OBČINE PIVKA NA OBMOČJU SUHIH TRAVIŠČ

V projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA Občina Pivka vabi zainteresirane vlagatelje k oddaji vloge za pogodbeno določeno gospodarjenje z zemljišči Občine Pivka znotraj oziroma v neposredni bližini HT 62A0 Vzhodna submediteranska suha travišča, ki se istočasno nahajajo v Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera.

Z izvajanjem zgoraj omenjene aktivnosti nameravamo ohraniti suhe travnike. Istočasno se bo s tem ohranjalo varstvene cilje za evropsko pomembne vrste na območju Nature 2000 Javorniki-Snežnik  in Snežnik-Pivka (ptici pisano penico in hribskega škrjanca ter metulja travniškega postavneža).

S sklenitvijo pogodb o skrbništvu, v katerih bo določen način upravljanja zemljišč Občine Pivka, nameravamo vzpostaviti ciljne površine za izboljšanje zadevnih habitatnih tipov in vrst ter zagotoviti njihovo primerno upravljanje.

Rok za oddajo vloge je 01. 04. 2022.

Za sodelovanje v javnem pozivu je potrebno oddati v celoti izpolnjeno Prilogo 5 – “Vloga na javni poziv-suha travišča-skrbništvo”.  

Gradivo javnega poziva je dostopno tudi na občini Pivka in na kmetijski svetovalni službi KGZ Nova Gorica – izpostava Postojna.

Dodatne informacije o javnem pozivu dobite na Občini Pivka, na telefonski številki 05 72 10 100 pri Tadeju Kogovšku (elektronski naslov: tadej.kogovsek@pivka.si) ali pri Nini Doles (nina.doles@pivka.si).

Celotna dokumentacija s prilogami:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.