V projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA Občina Pivka vabi zainteresirane vlagatelje k sodelovanju pri prilagojenem upravljanju travnikov v zasebni lasti na območju presihajočih jezer (Parsko jezero, Veliko Drskovško jezero in Malo Zagorsko jezero) znotraj Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera.  

Zainteresirani vlagatelji, kmetovalci, se lahko vključijo v ukrep prilagojene košnje na habitatnem tipu presihajoča jezera, na območju Parskega jezera, Velikega Drskovškega jezera in Malega Zagorskega jezera.

Z izvajanjem zgoraj omenjenih ukrepov bomo skupaj z zainteresiranimi vlagatelji prispevali k ohranjanju mokrotnih travnikov na območju Krajinskega parka. S tem bomo ohranjali lastnosti območja in izboljšali stanje izbranih evropsko pomembnih vrst in življenjskih okolij (habitatnih tipov)  Nature 2000 – metulja strašničinega mravljiščarja na območju Nature 2000 Javorniki-Snežnik  in Snežnik-Pivka (Priloga 1). Javni poziv je namenjen območjem, kjer je mogoče vpisati ukrep Kmetijsko-okoljskih podnebnih plačil, Operacija Traviščni habitati metuljev.

S sklenitvijo pogodb o varstvu in skrbništvu, v katerih bo določen način upravljanja zemljišč, bomo vzpostavili ciljne površine za izboljšanje zgoraj omenjenega habitatnega tipa in vrst ter zagotovili njihovo primerno upravljanje.

Rok za oddajo vlog oziroma vključitev v ukrepe je 30. 06. 2022.

Za sodelovanje v javnem pozivu je potrebno oddati v celoti izpolnjeno Prilogo 6 – “Vloga na javni poziv”. 

Gradivo javnega poziva je dostopno tudi na občini Pivka in na kmetijski svetovalni službi KGZ Nova Gorica – izpostava Postojna.

Dodatne informacije o javnem pozivu dobite na Občini Pivka, na telefonski številki 05 72 10 100 pri Tadeju Kogovšku (elektronski naslov: tadej.kogovsek@pivka.si) ali pri Nini Doles (nina.doles@pivka.si).

Celotna dokumentacija s prilogami:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.