Javne obravnave območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov ter okoljskih poročil
Zavod za gozdove Slovenije vabi lastnike gozdov, deležnike v gozdnem prostoru in vse, ki jih zanima razvoj gozdov na njihovem območju, na javne obravnave osnutkov gozdnogospodarskih (GGN) in lovsko upravljavskih načrtov (LUN) območij za obdobje 2021–2030 ter okoljskih poročil z dodatkoma. Javne obravnave bodo potekale od 25. 8. do 2. 9. 2022 ob 17. uri na 14 lokacijah po Sloveniji.
Javna obravnava osnutkov GGN in LUN za Gozdno gospodarsko območje Postojna bo v petek, 26. 8., ob 17:00 v Krpanovem domu v Pivki. 
Javna obravnava osnutkov GGN in LUN za Gozdno gospodarsko območje Sežana bo v ponedeljek, 29. 8., ob 17:00 v Sežani, v prostorih Občine Sežana.  
Slovenija ima bogato tradicijo načrtnega upravljanja z gozdovi. Gozd pokriva 58 % površine Slovenije, zato prav gozd in ohranjena narava prispevata k prepoznavnosti države in odslikavata odnos družbe do trajnostnega razvoja, s katerim se poskušajo zagotoviti trajnostna raba in upravljanje gozdnih virov ter trajno in optimalno delovanje gozda kot ekosistema, življenjskih združb rastlin in živali ter njihovih življenjskih prostorov.
Z gozdarskim načrtovanjem uresničujemo cilje trajnostnega, sonaravnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdovi. V letih 2020, 2021 in 2022 poteka obnova območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov. Ti načrti bodo usmerjali razvoj slovenskih gozdov v naslednjih 10 letih.
Zavod za gozdove Slovenije skladno s 14. členom Zakona o gozdovih izvaja javno razgrnitev osnutkov gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij za obdobje 2021–2030. V okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje skladno s 43. členom Zakona o varstvu okolja poteka tudi javna razgrnitev pripadajočih okoljskih poročil. V okviru javne razgrnitve se lahko najširša javnost seznani z relevantnimi dokumenti ter poda mnenja in pripombe na objavljene dokumente. Mnenja in pripombe lahko zainteresirani posamezniki in organizacije oddajo na spletni strani: www.zgs.si/on2021.
javne obravnave