7. oktober je posvečen varstvu Dinaridov, letos ga obeležujemo četrtič.
Tudi Krajinski park Pivška presihajoča jezera je v skupnosti zavarovanih območij Dinarskega loka – Parks Dinarides.
Z dnevom varstva Dinaridov se opozarja na pomen naravne in kulturne dediščine dinarskih dežel ter na preplet naravnih virov in kulturnozgodovinskih vrednot tega zelo posebnega kraja v Evropi.
V letošnjem letu želimo opozoriti na pomen izvajanja Evropskega zelenega dogovora oziroma Zelene agende za Zahodni Balkan za prihodnost zavarovanih območij Dinarskega loka.
„Ena od ključnih prednostnih nalog Zelene agende za Zahodni Balkan je zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti in integracija ciljev strategije EU za biotsko raznovrstnost za 30 % zavarovanih območij in 10 % strogo zavarovanih območij do leta 2030. Vzpodbudno je vzpostavljanje novih zavarovanih območij v vseh državah Dinarskega loka, pri čemer se je posebej izrazito povečalo število novih zavarovanih območij v Bosni in Hercegovini ter Črni gori”, je povedal Zoran Mrdak, predsednik Parkov Dinaridov.
Vendar pa dinamike ustanavljanja novih zavarovanih območij praviloma ne spremljajo vzpostavitev ustreznih upravljavskih struktur, sprejem potrebnih planskih dokumentov, pa tudi finančna vzdržnost.
Zelena agenda in z njo povezani mehanizmi financiranja ponujajo velike možnosti za dvig prepoznavnosti zavarovanih območij in za doseganje učinkovitejšega upravljanja zavarovanih območij.
Skozi ta proces se pričakuje močnejša zavezanost oblikovanju sistemskih rešitev za financiranje zavarovanih območij.
»To je pomembno za zavarovana območja – po eni strani bo zagotovilo učinkovitost opravljanja osnovne vloge/funkcij novih zavarovanih območij – to je varstvo narave. Po drugi strani pa bo veliko število obstoječih zavarovanih območij sprostilo potrebo po zagotavljanju finančne vzdržnosti z množičnim turizmom in gospodarskim izkoriščanjem gozdov, vse z namenom vrnitve k njihovi primarni funkciji – varovanju narave« – je dejal Amarildo Mulić , predsednik Upravnega odbora Parkov Dinaridov in direktor Nacionalnega parka Una Bosne in Hercegovine.
Zelena agenda za Zahodni Balkan priznava, da imajo ključna območja biotske raznovrstnosti pogosto čezmejni pomen in da je nujen pristop, ki temelji na usklajevanju čezmejnih območij in regij.
Regionalno sodelovanje med pristojnimi organi v postopku razglasitve in upravljanja zavarovanih območij je ključni dejavnik za doseganje boljše sinergije in kakovostnega upravljanja omrežij zavarovanih območij in ekoloških omrežij.
Zato bi radi opozorili na dejstvo, da zavarovana območja Dinarskega loka, ki trenutno predstavljajo več kot 10 % ozemlja te regije, v skupnem delovanju državnih institucij, civilne družbe, gospodarstva in lokalne skupnosti, lahko pomembno prispevajo k Evropskemu zelenemu dogovoru kot novi strategiji Evropske unije k cilju sodobnega, podnebno nevtralnega in konkurenčnega gospodarstva, ki učinkovito uporablja vire.
V tem smislu Parki Dinaridov kot regionalna organizacija pozivajo k izboljšanju sodelovanja in vzpostavitvi regionalnih mehanizmov za koordinacijo skupnih aktivnosti, ki bodo prispevali k učinkovitemu izvajanju Zelene agende z glavnim ciljem – izboljšanje zavarovanih območij.